Przedstawiamy Koordyntora

Konsorcjum projektu NUTRIMAN składa się z 14 wysokiej klasy partnerów i 4 partnerów stowarzyszonych z 8 krajów UE: 9 organizacji badawczych; 3 partnerów przemysłowych; 4 izb rolniczych; 1 organizacji rolników i 1 organizacja non-profit. Każdy biuletyn, wydawany przez jednego lub dwóch partnerów w sieci tematycznej NUTRIMAN będzie rozpoczynał się wywiadem, jako pierwszy jest z Edwardem Someusemz firmy 3R-BioPhosphate Ltd.

 

Jaką organizacją jest 3R-BioPhosphate Ltd?

3R-BioPhosphate Ltd. to przedsiębiorstwem zajmującym się badaniami RTD i inżynierią przemysłową, specjalizująca się w recyklingu i ponownym wykorzystaniu produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego, przede wszystkim odzysku biofosforanu, przetwarzania biowęgla wysokiej jakości oraz zastosowań komercyjnych w sektorze rolnym / środowiskowym.

 

Jaka jest Pana rola w projekcie NUTRIMAN?
Koordynatori ekspert S&T sieci tematycznej NUTRIMAN.

 

Jak Pan wpadł na pomysł na NUTRIMAN?

Europejskie trendy rynkowe wskazujące, że w europejskim sektorze rolnym rośnie zapotrzebowanie rolników na bardziej przyjazne dla środowiska praktyki rolnicze i stosowanie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu, takich jak nawozy biologiczne, zgodnie z nowymi surowymi przepisami UE.Rolnicy posiadają niedostateczną wiedzę na temat stosowania innowacyjnych nawozów pochodzenia biologicznego i nowych praktyk zarządzania składnikami odżywczymi, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania nowego unijnego Rozporządzenia w sprawie produktów nawozowych.Lepsze zrozumienie potrzebne ze strony rolników, dotyczy bardziej efektywnego zarządzania składnikami odżywczymi N / P na poziomie produkcji rolnej, wymaga to intensywniejszej wymiany wiedzy i demonstracji praktycznych narzędzi i praktyk nawozowych.Istnieje pilna potrzeba pełnego gromadzenia łatwo dostępnej wiedzy zorientowanej na praktykę w łatwo zrozumiałej formie w obszarze tematycznym recyklingu składników odżywczych, aby wiedza ta mogła pozostać dostępna w perspektywie długoterminowej dla rolników, stowarzyszeń i organizacji rolników oraz dla MŚP rolnych.

 

Uniwersytety i instytuty badawcze opracowują wiele rozwiązań na rzecz zrównoważonej przyszłości. Jednak wyniki badań często nie trafiają do praktyki rolniczej. Dlaczego tak się dzieje?

Pomimo dalszego finansowania projektów naukowych innowacyjne pomysły i metody z praktyki nie są rejestrowane i rozpowszechniane, a wyniki badań często nie są włączane do praktyki rolniczej, dlatego istnieje luka innowacyjna. Wygenerowana wiedza dzięki projektom naukowym (7PR, H2020, grupy operacyjne…) i wyniki badań w dziedzinie zarządzania i odzyskiwania składników pokarmowych są często niewystarczająco wykorzystywane.Wiele programów badawczych UE jest niezbilansowanych i koncentruje się przede wszystkim na TRL o niskim poziomie gotowości technologicznej i podstawowych działaniach badawczych opartych na publikacjach. W związku z tym, że UE pozostaje w tyle za przełomowymi innowacjami tworzącymi rynek, więcej powinno być zrobione aby zaspokoić popyt na innowacyjne rozwiązania i innowacje kierowane przez użytkowników. Istnieje pilna potrzeba zachęcania naukowców do znacznie większej aktywności w konkurencyjnych na rynku technologiach i działaniach ukierunkowanych na rozwój produktów w kierunku TRL o wysokiej dojrzałości badawczej oraz w pobliżu innowacyjnych rozwiązań rynkowych z demonstracją ich wartości w środowisku operacyjnym. Dlatego należy wzmocnić wsparcie dla przełomowych, tworzących rynek innowacji.

 

Jakie problemy z zarządzaniem składnikami odżywczymi napotykają rolnicy w UE?

Rolnicy w UE polegają na stałym wkładzie wydobywanego i nieodnawialnego fosforu (P) oraz energochłonnych dostawach azotu (N). Produkcja i wykorzystanie nawozów mineralnych doprowadziły do wyczerpania zasobów i zanieczyszczenia środowiska. Europejskie sektory rolnictwa są w dużym stopniu zależne od zasobów (energii, surowców i wody) w swojej produkcji i dążeniu do długoterminowej stabilności.Fosforany zostałyokreślone nazwane przez Komisję Europejską jako surowce krytyczne o dużym znaczeniu ekonomicznym, wysokim ryzyku dostaw i braku możliwości ich zastąpienia przy niskim wskaźniku recyklingu po zakończeniu eksploatacji. Jeśli chodzi o nawozy P, UE jest obecnie w dużym stopniu zależna od importu chemosyntetycznego przetworzonego fosforanu mineralnego, który jest wydobywany poza UE (> 88% pochodzi z Maroka, Tunezji i Rosji) i który zawiera różne wysokie poziomy toksycznych zanieczyszczeń kadmem i uranem.

 

Jaką wartość przyniosą wyniki projektu?

Zorientowane na użytkowników i oddolne podejście sieci tematycznej NUTRIMAN (TN) koncentruje się na najpilniejszych potrzebach rolników, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju bardziej konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa.Ta N/P sieć tematyczna zapewnia minimalizację zużycia nieodnawialnych i krytycznych surowców i zastępuje je surowcami wtórnymi, takimi jak odnawialne źródła fosforu i azotu z recyklingu.NUTRIMAN pomaga rolnikom zrozumieć i docenić rzeczywiste zalety nawozów pochodzenia biologicznego, jednocześnie promując praktyczne wdrożenie nowego rozporządzenia w sprawie produktów nawozowych, w tym sposobów jego praktycznego przyjęcia i wykorzystania w praktyce rolniczej. NUTRIMAN przyczyni się do większej akceptacji przez użytkowników zebranych produktów / technologii odzyskiwania składników odżywczych i rozwiązań w zakresie zarządzania składnikami odżywczymi oraz zapewni bardziej intensywne rozpowszechnianie wśród finalnych użytkowników. W ten sposób NUTRIMAN TN zwiększy wiedzę rolników i techniczną / ekonomiczną, akceptację w zakresie nowatorskich nawozów pochodzenia biologicznego zgodnie z ambitnymi celami UE Gospodarki o obiegu zamkniętym i wdrożeniem nowego unijnego Rozporządzenia w sprawie produktów nawozowych.

Ostatecznie, NUTRIMAN TN zapewni, że kiedy harmonizacja nowego rozporządzenia UE w sprawie produktów nawozowych zostanie wdrożona w 2022 r., rolnicy będą już znali i stosowali takie odzyskane produkty w praktyce.