Farmer Platform - Polska strona

WITAMY na Platformie projektu NUTRIMAN, który jest siecią tematyczną dotyczącą innowacyjnych nawozów. Platforma ta jest bazą danych, która będzie stale rozwijana i utrzymywana przez długi okres do 2031 r.

Czy jesteś rolnikiem, który chciałby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób bioprodukty i odzyskane technologie i produkty z fosforu i azotu mogą pomóc Twojej firmie? Ta rolnicza platforma dostarczy wiele informacji na temat gotowych do wejścia na rynek technologii odzyskiwania składników odżywczych i bioproduktów nawozowych. Zawiera praktyczne i zorientowane na użytkowników materiały informacyjne i szkoleniowe na temat każdej innowacyjnej technologii i biotechnologicznego produktu nawozowego, takie jak streszczenia, arkusze informacyjne, filmy i dane kontaktowe producentów.

Czy jesteś dostawcą gotowych na rynek innowacyjnych technologii odzysku azotu i fosforu, produktów i potrzebujesz promocji? Ta rolnicza platforma zapewnia szerokie możliwości marketingowe w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Czy jesteś pracownikiem naukowym w instytucie/organizacji B+R i jesteś zaangażowany w działania badawcze i innowacyjne związane z rozwojem technologii i produktu, w których twoje konsorcjum jest zaangażowane w rozwijanie na rynku konkurencyjnych innowacyjnych technologii odzyskiwania fosforu i azotu oraz produktów, które osiągnęły fazę demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (>TRL6)? Platforma rolnicza NUTRIMAN zapewnia szerokie możliwości rozpowszechniania (> TRL6) wyników badań w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub informacje dotyczące technologii odzyskiwania azotu i fosforu, odzyskanych produktów nawozowych oraz tematów związanych z rynkiem lub chcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą, jesteśmy bardzo otwarci na Twój głos.Jeśli masz jakieś konkretne pytania związane z technologią i / lub produktem opublikowanym na platformie rolniczej NUTRIMAN to w takim przypadku należy wyraźnie odnieść się do numeru identyfikacyjnego na platformie rolników i ZADAĆ PYTANIE. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji lub pomocy: Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu NUTRIMAN: Edward Someus, biochar@3ragrocarbon.com

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania popiołów i materiałów na bazie popiołu jako nawozu

Popiół jest produktem w postaci sypkiej pozostałości po wypaleniu substancji stałej, otrzymywanym w wyniku oksydacyjnej obróbki termochemicznej: spalania utleniającego lub procesów gazyfikacji pół-utleniającej. Popioły można podzielić na lotne lub paleniskowe lub połączenie obu rodzajów w wyniku spalania przez utlenianie materiałów pochodzenia biologicznego. Współspalanie jest opłacalną ekonomicznie i szeroko stosowaną metodą unieszkodliwiania wielu odpadów, szczególnie tych bogatych w składniki odżywcze. W celu odzysku składników pokarmowych należy przeprowadzić monospalanie określonego strumienia biomasy, aby kontrolować wprowadzone zanieczyszczenie i stężenie składników odżywczych. Popiół uzyskany w wyniku spalania można poddawać dalszej obróbce w celu częściowego usunięcia metali i metaloidów oraz zwiększenia dostępności dla roślin składników odżywczych znajdujących się w kompleksach popiołu.

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania alternatywnej biomasy jako nawozu

Pojęcie “biomasa alternatywna” odnosi sie do bionawozów produkowanych ze ścieków w procesie heterotroficznym z wykorzystaniem mikroglonów. Jest to stały bionawóz w postaci proszku. Glony to zróżnicowana grupa wodnych organizmów o zdolności przeprowadzania fotosyntezy. Rzęsa wodna (Lemnaceae) należy do rodziny roślin wodnych bogatych w białko. Rośliny wodne mogą wykorzystywać składniki odżywcze w roztworach do produkcji biomasy z uprawy glonów, która można następnie wykorzystać jako nawóz. Dzięki zastosowaniu nawozów mikrobiologicznych otrzymanych z mikroglonów, zawartość materii organicznej w glebie i zdolność do retencjonowania wody wzrastają, co ma pozytywny wpływ na glebę, rośliny i tym samym na środowisko. Jako nawóz organiczny, mikroglony mają potencjał zapobiegania utracie składników odżywczych, za sprawą stopniowego uwalniania N, P i K, które jest dostosowane do zapotrzebowania roślin.

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania pofermentu w Europie Południowej

Poferment jest nawozem otrzymywanym w wyniku procesów fermentacji beztlenowej, w których mikroorganizmy rozkładają materiał organiczny w warunkach beztlenowych. Poferment zawiera wszystkie składniki odżywcze potrzebne roślinom, między innymi azot, fosfor i potas. W procesie fermentacji beztlenowej nie dochodzi do utraty żadnych składników odżywczych, rolnicy mogą dzięki temu zamknąć cykl składników odżywczych i ponownie wykorzystać te minerały. Co więcej, materia organiczna zawarta w pofermencie może zwiększyć zawartość próchnicy w glebie, co jest szczególnie cenne w przypadku gleby suchej i półsuchej, o niskiej zawartości węgla. Procent łatwo dostępnego azotu jest wyższy w pofermencie, w porównaniu z tym samym materiałem organicznym w postaci surowej, co zwiększa jego wartość nawozową.

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania pofermentu w Europie Północnej

Poferment to wilgotna mieszanka otrzymana w procesie fermentacji beztlenowej, w którym mikroorganizmy rozkładają materiał organiczny w warunkach beztlenowych. Podczas fermentacji beztlenowej około 15 % surowca przekształca się w gaz a 85 % pozostaje w formie stałej/ciekłej. W zależności od składu surowca do fermentacji (odpady biodegradowalne), rodzaju komory fermentacyjnej i parametrów procesu, skład pofermentu może się wyraźnie różnić. Poferment zazwyczaj rozdziela się na frakcję stałą, zawierającą większość suchej masy, oraz frakcję płynną, zwykle bogatszą w mineralny N.

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania kompostu w Europie Południowej

Kompost wyraźnie podnosi zawartość materii organicznej w glebie (SOM), co jest kluczowym wskaźnikiem jakości gleby, a jego spadek możemy obserwować w wielu regionach świata. Kompost zawiera wiele składników wpływających na procesy biologiczne zachodzące w glebie, poprawiając dzięki temu jej fizyczne i chemiczne właściwości. Humus poprawia strukturę gleby, co ułatwia korzeniom roślin jej penetrację. Poprawa wzrostu korzeni zwiększa z kolei stabilność drzew i zmniejsza stres wodny. Dodatkowe korzyści dodawania kompostu do gleby to wspieranie aktywności biologicznej, zmniejszanie strat wynikających z erozji, zmniejszanie zasklepiania gleby, poprawa stabilności strukturalnej, dostępności składników odżywczych i ich poboru przez uprawy oraz zwiększenie retencjonowania wody. Kompost może być też ciekawym substytutem dla torfu, szczególnie biorąc pod uwagę niedawno rosnące problemy związane z wydobyciem torfu i niszczeniem naturalnych siedlisk przez przemysł ogrodniczy, co doprowadziło do stosowania alternatywnych substratów.

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania kompostu w Europie Północnej

Profesjonalny kompost to stabilny, higienizowany i bogaty w próchnicę produkt końcowy monitorowanego i kontrolowanego procesu kompostowania selektywnie zebranego organiczno-biologicznego materiału na dużą skalę. Stosowanie kompostu wyraźnie zwiększa zawartość materii organicznej (SOM)/węgla organicznego (SOC) w glebie, które są kluczowym wskaźnikiem jakości gleby, a jego spadek możemy obserwować w wielu regionach świata. Uprawa prowadzi zwykle do zubożenia i degradacji gleby w wyniku zbiorów (monokultury) prowadzonych przy użyciu maszyn (orka, zagęszczanie) i dodawania do gleby głównie nawozów mineralnych/gnojowicy, a zbyt małych ilości materii organicznej. Dzięki dodatkowi kompostu, a więc także SOM można przywrócić zdrowy stan gleby zarówno na poziomie biologicznym, chemicznym jak i fizycznym.

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania biowęgla jako nawozu

Biowęgiel to niskotemperaturowy powyżej 400°C, redukcyjny, termicznie przetworzony materiał pochodzący o wysokiej zawartości węgla, wytwarzany z roślin o wysokiej zawartości celulozy lub produktów ubocznych pochodzenia biologicznego. Ten produkt jest stworzony do zastosowań funkcjonalnych w glebie, sam w sobie nie posiadając istotnego ekonomicznie poziomu zawartości składników odżywczych, ale działając jako polepszacz gleby. „Biowęgiel” to połączenie „bio-” jak „biomasa” i „węgiel” jak „węgiel drzewny”. Uzyskuje się go przez zwęglenie/pirolizę roślin lub bio-produktów w procesie ogrzewania bez obecności tlenu. Istnieją różne rodzaje procesów pirolizy stosowanych do wytwarzania biowęgla, stosujące temperaturę rdzenia materiału od 400°C do 550° C, takie jak piroliza wolna, piroliza szybka i piroliza błyskawiczna. Obecnie na rynku istnieją procesy umożliwiające neutralne energetycznie przetwarzanie również obornika - świńskiego lub innego - na biowęgiel.

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania biofosfatu jako nawozu

Bio-fosforan (Bio-Phosphate) to mineralny apatytowy bio-nawóz wapniowo-fosforanowy, otrzymywany w procesie redukcji termicznej o temperaturze rdzenia powyżej 750 °C do 850 °C, wytwarzany ze zmielonych kości zwierzęcych klasy spożywczej. Bio-Fosforan charakteryzuje makroporowatość i zawartość ok. 92% minerałów i 8% węgla przy zawartości 30% do 36% P2O5 o wysoko skoncentrowanej gęstości składników odżywczych w formie o kontrolowanym uwalnianiu. Typowa dawka aplikacyjna: 200 kg/ha - 1500 kg/ha. Korzyści: ekonomicznie wysoka gęstość składników odżywczych przy małej dawce aplikacyjnej, makroporowatość, która wspomaga mikrobiologiczne życie w glebie, bio-nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych, pełne bezpieczeństwo materiałowe i wysoka efektywność wykorzystania składników odżywczych przy niskich kosztach.

Czytaj więcej

Zamieszczono animację NUTRIMAN

Internetowa platforma dla rolników NUTRIMAN podsumowuje, udostępnia i prezentuje technologie oraz bioprodukty N / P o wysokim stopniu rozwoju, które koncentrują się na najpilniejszych potrzebach rolników, ale nie są wystarczająco dobrze znane lub używane przez praktyków.

Czytaj więcej