Farmer Platform - Polska strona

WITAMY na Platformie projektu NUTRIMAN, który jest siecią tematyczną dotyczącą innowacyjnych nawozów. Platforma ta jest bazą danych, która będzie stale rozwijana i utrzymywana przez długi okres do 2031 r.

Czy jesteś rolnikiem, który chciałby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób bioprodukty i odzyskane technologie i produkty z fosforu i azotu mogą pomóc Twojej firmie? Ta rolnicza platforma dostarczy wiele informacji na temat gotowych do wejścia na rynek technologii odzyskiwania składników odżywczych i bioproduktów nawozowych. Zawiera praktyczne i zorientowane na użytkowników materiały informacyjne i szkoleniowe na temat każdej innowacyjnej technologii i biotechnologicznego produktu nawozowego, takie jak streszczenia, arkusze informacyjne, filmy i dane kontaktowe producentów.

Czy jesteś dostawcą gotowych na rynek innowacyjnych technologii odzysku azotu i fosforu, produktów i potrzebujesz promocji? Ta rolnicza platforma zapewnia szerokie możliwości marketingowe w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Czy jesteś pracownikiem naukowym w instytucie/organizacji B+R i jesteś zaangażowany w działania badawcze i innowacyjne związane z rozwojem technologii i produktu, w których twoje konsorcjum jest zaangażowane w rozwijanie na rynku konkurencyjnych innowacyjnych technologii odzyskiwania fosforu i azotu oraz produktów, które osiągnęły fazę demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (>TRL6)? Platforma rolnicza NUTRIMAN zapewnia szerokie możliwości rozpowszechniania (> TRL6) wyników badań w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub informacje dotyczące technologii odzyskiwania azotu i fosforu, odzyskanych produktów nawozowych oraz tematów związanych z rynkiem lub chcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą, jesteśmy bardzo otwarci na Twój głos.Jeśli masz jakieś konkretne pytania związane z technologią i / lub produktem opublikowanym na platformie rolniczej NUTRIMAN to w takim przypadku należy wyraźnie odnieść się do numeru identyfikacyjnego na platformie rolników i ZADAĆ PYTANIE. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji lub pomocy: Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu NUTRIMAN: Edward Someus, biochar@3ragrocarbon.com

Zastosowanie produktów nawozowych w rolnictwie

Celem warsztatów było poinformowanie uczestników o projekcie Nutriman i zaprezentowanie platformy dla rolników oraz przedstawienie odpowiednich przykładów produktów i technologii, które zawiera. Była to doskonała okazja, aby wyjaśnić rolnikom i doradcom rolniczym, jak wyszukiwać i znajdować informacje, które oferuje platforma rolnicza Nutriman (np.

Czytaj więcej

Workshop: “Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie pofermentu”

Celem szkolenia (18 maja 2021 r) było zaprezentowanie  prac wykonanych w projekcie NUTRIMAN związanych z nowym rozporządzeniem UE dotyczącym produktów nawozowych. Podczas szkolenia przedstawiono projekt NUTRIMAN, platformę dla rolników oraz nowe rozporządzenie UE w sprawie produktów nawozowych. Przedstawiono pierwsze wyniki prac demonstracyjnych nad pofermentem (ID:1665).

Czytaj więcej

Webinar: “Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie kompostów”

Celem szkolenia (17 maja 2021 r) było zaprezentowanie  prac wykonanych w projekcie NUTRIMAN związanych z nowym rozporządzeniem UE dotyczącym produktów nawozowych. Podczas szkolenia przedstawiono projekt NUTRIMAN, platformę dla rolników oraz nowe rozporządzenie UE w sprawie produktów nawozowych. Przedstawiono pierwsze wyniki prac demonstracyjnych nad kompostem z odpadów zielonych (ID: 1664).

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania płynnego obornika jako nawozu

Obornik od zwierząt gospodarskich zwykle ma dużą zawartość wody, w postaci moczu, rozlanej paszy i wody pitnej oraz wody z mycia. Podczas fizycznego rozdzielania frakcji, większość wody zatrzymuje się we frakcji płynnej, wraz z rozpuszczalnymi składnikami odżywczymi, takimi jak mineralny N, ortofosforan, potas, itp. Płynny obornik może być wykorzystany w rolnictwie jako płynny nawóz organiczny. Dzięki obróbce końcowej, takiej jak odparowywanie i filtracja membranowa, można bardziej skoncentrować składniki odżywcze w we frakcji płynnej oraz zmniejszyć jej objętość, co zmniejszy koszty transportu. Dodatkowo stosuje się zakwaszanie w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z płynnej frakcji obornika podczas jej przechowywania, transportu i aplikacji. Zwykle gnojowica jest wtryskiwana lub wprowadzana do gleby natychmiast, w celu zmniejszenia emisji. Ze względu na stosunkowo niską zawartość P oraz wysoką zawartość mineralnych N&K, gnojowica ma priorytet zastosowania w regionach bogatych w P lub tam, gzie występują ograniczenia w stosowaniu fosforu.

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania obornika (frakcji stałej) jako nawozu

Obornik stały to polepszacz gleby o dużej zawartości suchej masy. Obornik zwierzęcy to mieszanina odchodów i moczu, materiału ściółkowego (np. słomy, wiórów z drewna, trocin, torfowca), rozlanej paszy i wody pitnej oraz wody używanej do mycia podłóg. Jest cennym nawozem o zawartości wielu składników pokarmowych, takich jak azot (N), fosfor (P) i potas (K), a także węgiel organiczny, który może być wykorzystany przez mikroorganizmy glebowe. Surowy obornik może być przetwarzany za pomocą technologii separacji, w wyniku czego otrzymujemy frakcję stałą, zatrzymującą dużą część fosforu i suchej masy (SM) oraz znaczne ilości azotu.

Czytaj więcej

Projekt NUTRIMAN i nowe Rozporządzenie UE dotyczące produktów nawozowych

Szkolenie (7 maja 2021 r) było organizowane wspólnie  z PSW. Celem szkolenia było zaprezentowanie młodym rolnikom, studentom i naukowcom prac wykonanych w projekcie NUTRIMAN związanych z nowym rozporządzeniem UE dotyczącym produktów nawozowych.

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania azotanu amonu/siarczanu amonu jako nawozu

Nazwa azotan amonu/siarczan amonu odnosi się do roztworu azotanu lub siarczanu amonu odzyskanego w procesie przemywania/odparowywania + płukania kwasem azotowym lub siarkowym. Jest to płynny nawóz azotowy (i siarkowy). Przemywanie odbywa się poprzez przedmuchiwanie powietrza przez bogate w azot strumienie odpadów przy jednoczesnym zwiększaniu temperatury lub pH (np. za pomocą CaOH), co powoduje zmianę stanu mineralnego azotu na gazowy (NH3). Uważa się to za wstępną obróbkę konieczną przed odzyskiem poprzez płukanie azotu, gdzie powietrze wypełnione NH3 zostanie przepłukane zakwaszonę (HNO3 lub H2SO4) wodą (scrubbing) w celu wychwycenia grup amonowych w postaci płynnej (siarczanu amonu z H2SO4 lub azotanu amonu z HNO3).

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania wody płuczkowej jako nawozu

Woda płuczkowa to roztwór bogaty w N, odzyskiwany w procesie przemywania /odparowywania ścieków, głównie w postaci wody amoniakalnej. Jony amonowe występują w roztworze w równowadze z niezjonizowanym (wolnym) amoniakiem, który może ulatniać się w zależności od pH i temperatury. Stężona woda amoniakalna pochodząca ze przemywania /odparowywania zawiera zwykle 10-15% amoniaku, którego stężenie można podnieść do 20% poprzez dodatkową destylację. Produkt może być stosowany bezpośrednio jako nawóz lub jako surowiec wtórny do produkcji nawozu.

Czytaj więcej