Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania koncentratu mineralnego jako nawozu

Koncentrat mineralny to stężony roztwór mineralnych składników pokarmowych otrzymany w procesie separacji (np. filtracji membranowej lub odparowania) strumieni odpadów, który powoduje skoncentrowanie mineralnych składników odżywczych w produkcie końcowym w porównaniu z materiałem wsadowym.

Koncentraty mineralne składają się głównie z azotu amonowego i rozpuszczalnego potasu. Głównym celem produkcji koncentratów mineralnych jest uniknięcie transportowania strumieni płynnych o niskiej zawartości składników odżywczych lub dostosowanie proporcji tych składników (azotu, potasu i siarki) w nawozach do wymagań upraw. Analiza przeprowadzona w dziesięciu zakładach pilotażowych w Holandii wykazała, że koncentraty mineralne produkowane w procesie odwróconej osmozy (RO) zawierają średnio 90% całkowitego azotu w postaci NH4 -N. Wsadowa frakcja płynna zawiera pewną ilość materii organicznej, która jest obecna w koncentratach mineralnych (1,3% materii organicznej lub 0,6% węgla organicznego). W porównaniu z gnojowicą świńską stosunek NH4-N do N całkowitego wzrasta z 66% do 90%.

Przykłady produktów zawierających koncentrat mineralny, dostępnych na platformie dla rolników stworzonej w projekcie NUTRIMAN

Typowa zawartość składników odżywczych i ich dostępność dla roślin

Koncentrat mineralny z procesu RO zawiera zwykle: N 5-9,5, P2O5 0-0,1 i K2O 6-11 kg/t (ID:520-593-1504) a nawet 65 kg/t K2O po dalszym odparowaniu (ID:1528).

Obszary zastosowań w rolnictwie: 

Koncentrat mineralny może być stosowany w rolnictwie konwencjonalnym, do okrywania świeżych warzyw, roślin okopowych, kukurydzy na ziarno i kolb, trwałych użytków zielonych oraz roślin strączkowych i wysokobiałkowych. Zalecana dawka aplikacyjna zależy od zapotrzebowania upraw i wyników analiz glebowych. Obecnie maksymalna dopuszczalna dawka wynosi to 170 kg N/ha stosując jako obornik (230-250 kg N/ha dla gospodarstw mleczarskich objętych odstępstwem). W Holandii produkt jest akceptowany jako pilotażowy nawóz RENURE definiowany jako przetworzone frakcje obornika, które mogą zastąpić nawozy chemiczne. Aplikacje można przeprowadzić przy użyciu systemu do wtrysku gnojowicy. Obowiązkowo nalezy stosować niskoemisyjne techniki aplikacji, aby zapobieć ulatnianiu się amoniaku. Koncentrat mineralny można mieszać z obornikiem/gnojowicą i/lub rozcieńczyć wodą przed aplikacją na użytkach zielonych.

Korzyści dla rolników:

N i K w koncentracie mineralnym otrzymanym w procesie RO (ID: 520-593-1504-1528) są w większości dostępne dla roślin, co skutkuje wyższą wartością odżywczą w porównaniu z nieprzetworzonym obornikiem. Odzysk N i K z obornika przyczynia się do zamykania rolniczych cykli składników odżywczych. Produkt jest wytwarzany lokalnie dla miejscowych rolników. Skuteczność agronomiczna koncentratów mineralnych została przetestowana w kontrolowanych warunkach w doświadczeniach doniczkowych i polowych na gruntach ornych i użytkach zielonych. Potas jest równie skuteczny jak mineralne nawozy potasowe. Wartość referencyjnego nawozu chemicznego wynosi 100%, chociaż nie oznacza to, że nawozy chemiczne są w 100% skuteczne. Aby zapobiec ulatnianiu się amoniaku, koncentraty mineralne wymagają płytkiej aplikacji lub wstrzyknięcia do gleby. Wartość zastępczą nawozu azotowego (NRFV) określa się w odniesieniu do nawozu chemicznego. W warunkach kontrolowanych (eksperymenty doniczkowe) koncentraty mineralne są prawie porównywalne w działaniu z azotanem wapniowo-amonowym (NFRV zbliża się do pełnej wartości zastępczej równej 100%). W warunkach polowych należy zwrócić uwagę na technikę aplikacji (rozprowadzanie powierzchniowe lub wstrzykiwanie). Efektywność środowiskową koncentratów mineralnych testowano sprawdzając ich wpływ na akumulację azotanów w glebie, akumulację azotanów w wodach gruntowych, ulatnianie się amoniaku i emisje gazów cieplarnianych. Nie ma dowodów na to, że koncentraty mineralne zwiększają koncentrację azotanów w wodach gruntowych.  rzeczywistości pomiary wykazują stosunkowo niskie wartości w porównaniu z zastosowaniem saletry wapniowo-amonowej (CAN) oraz gnojowicy od swiń i bydła. Dotyczy to również akumulacji azotanów w glebie, gdzie koncentraty mineralne wykazują najniży poziom. Aby zapobiec ulatnianiu się amoniaku, koncentraty mineralne należy aplikować do gleby. Emisje N2O powodowane przez koncentraty mineralne są wyższe w porównaniu z CAN, ale niższe w porównaniu z mocznikiem z nawozu chemicznego. Ogólne wyniki efektywności agronomicznej i środowiskowej koncentratów mineralnych są zgodne efektywnością chemicznych nawozów azotowych.

Więcej informacji:

Proszę uzupełnić mini ankietę dotyczącą produktówJestesmy naprawdę wdzięczni za Twój wkład.