Farmer Platform - Nederlandse site

WELKOM op het NUTRIMAN landbouwer platform. Dit is een thematisch netwerk voor innovatieve terugwinning van stikstof en fosfor meststoffen. Dit landbouwers platform is een lange termijn databank die voortdurend wordt aangevuld en uitgebreid. De databank blijft tot in 2031 in gebruik.

Wilt u als landbouwer meer weten over wat biogebaseerde en teruggewonnen fosfor en stikstof producten en gerelateerde technieken kunnen betekenen voor uw bedrijf? Dit landbouwer platform biedt u een waaier aan informatie over technieken om nutriënten te herwinnen en over biogebaseerde meststoffen die reeds op de markt beschikbaar zijn. Het bevat eveneens praktische en gebruikersvriendelijke informatie en instructies met betrekking tot verschillende innovatieve technieken en biogebaseerde meststoffen, zoals gebruiksaanwijzingen, infobladen, video’s en contactgegevens van de verkopers. De belangrijkste informatie is in acht talen beschikbaar.

Hebt u als verkoper van marktrijpe, innovatieve stikstof en fosfor recuperatietechnieken en –producten nood aan visuele ondersteuning van uw marketing? Dit landbouwer platform biedt u de kans om de verkoop initiatieven op Europees niveau uit te rollen. U bent van harte welkom om deel te nemen! Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Bent u onderzoeker bij de Universiteit/RTD organisatie en bent u betrokken bij technologie- en productontwikkelingsgerichte toegepaste Research & Innovation acties waarbij uw consortium marktconforme innovatieve fosfor- en stikstofterugwinningstechnologieën en producten ontwikkelt die al in de rijpingsfase zijn (>TRL6) en klaar zijn voor de praktijk? Het NUTRIMAN-Landbouwersplatform biedt uitgebreide verspreidingsmogelijkheden voor gerijpte (>TRL6) onderzoeksresultaten in Europa en u bent van harte welkom om u bij ons aan te sluiten. Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Als u vragen of informatie heeft over stikstof- en fosforterugwinningstechnologieën, teruggewonnen meststofproducten, toepassingen, gebruikers- en/of commerciële marktaspecten of als u uw ervaring en kennis met ons wilt delen, staan wij open voor uw stem. Heeft u specifieke vragen met betrekking tot een technologie en/of product dat gepubliceerd is op het Farmer Platform? Verwijs dan duidelijk naar het ID-nummer op het Farmer Platform en ASK NUTRIMAN. Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Hebt u behoefte aan bijkomende informatie of ondersteuning: aarzel niet om de NUTRIMAN coördinator te contacteren: Edward Someus, biochar@3ragrocarbon.com

---

Disclaimer: De inhoud van deze NUTRIMAN landbouwer platform geeft uitsluitend het standpunt en de inhoud van de leveranciers van de producten/technologieën weer. Het Agentschap, de Commissie en het NUTRIMAN-consortium zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud en/of het gebruik van de informatie die erin is vervat. Het NUTRIMAN-consortium heeft de informatie over technologieën en producten naar beste weten en kunnen verzameld.  Eventuele schade of claims die voortvloeien uit het gebruik van technologieën of producten zijn uitsluitend voor rekening van de verkopers of producenten. In alle gevallen moeten de alomvattende voorschriften van de EU en/of de lidstaten inzake rechtmatige verwerking, toepassingen en etikettering worden toegepast

 

NUTRIMAN slotconferentie 16/9/2021: ‘The Farmer Platform as an inventory for recovered organic and low input fertiliser solutions’

Het NUTRIMAN project nadert zijn einde en stelt haar resultaten voor. De slotconferentie zal plaatsvinden als een online event op 16 september 2021, 09:00-17:00.

Lees verder

Nutriëntenrecyclage in Vlaanderen en in het buitenland: enkele cases uit het Nutriman project

Op 19 augustus 2021 vond een nieuw evenement plaats binnen het NUTRIMAN project: "Nutriëntenrecyclage in Vlaanderen en in het buitenland: enkele cases uit het Nutriman project ". Wegens de beperkingen door COVID-19, ging het evenement online door via MS Teams.

Lees verder

Bemesten met alternatieve meststoffen

Tijdens de bijeenkomst (18 juni 2021) over alternatieve meststoffen bij Houbraken in Bergeijk is er door de aanwezige akkerbouwers en melkveehouders en Nutriman volop uitgewisseld. Over nut en noodzaak van het gebruik van meststoffen die uit diverse bronnen komen, over hoe je dat dan moet doen, over hoe je berekent hoeveel van wat en wanneer en ook over waar je dan op vast kan lopen (spoiler-alert: regelgeving).

Lees verder

Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van vloeibare mest als meststof is gepubliceerd

Dierlijke mest uit stallen bevat gewoonlijk een hoog percentage water. Dit bestaat uit urine, gemorst voer en drinkwater, en waswater. Bij de fysieke scheiding blijft het meeste water in de vloeibare fractie, samen met de oplosbare nutriënten zoals minerale N, orthofosfaat, K, enz. Deze vloeibare mest kan worden gebruikt als vloeibare organische meststof in de landbouw. Met nabehandelingen zoals verdamping en membraanfiltratie kunnen de nutriënten in vloeibare mest worden geconcentreerd en kan het volume worden verkleind, waardoor transportkosten lager worden. Bovendien wordt verzuring gebruikt om de BKG-uitstoot van vloeibare mest tijdens de opslag, het vervoer en de toepassing te verminderen. Normaal gezien wordt vloeibare mest geïnjecteerd of onmiddellijk in de bodem verwerkt om de emissie te verminderen. Door de relatief lage P en hoge minerale N & K heeft vloeibare mest de prioriteit om te worden gebruikt in P-rijke regio's of regio's waar beperkingen gelden voor de toepassing van P.

Lees verder

Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van vaste mest als meststof is gepubliceerd

Vaste mest is een bodemverbeteraar met een hoog drogestofgehalte. Dierlijke mest is een mengsel van uitwerpselen en urine, strooisel (bv. stro, houtkrullen, zaagsel, veenmos, …), gemorst voer en drinkwater, en water dat wordt gebruikt voor het wassen van vloeren. Het is een waardevolle meststof die een breed scala van nutriënten bevat, zoals stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K), alsook organische koolstof die door bodemmicro-organismen kan worden benut. Ruwe mest kan worden verwerkt met scheidingstechnologieën die een vaste fractie produceren waarin een groot deel van de P en de droge stof (DS) en aanzienlijke hoeveelheden van de N worden vastgehouden.

Lees verder

Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van ammoniumnitraat en -sulfaat als meststof is gepubliceerd

Ammoniumnitraat of -sulfaat verwijst naar de ammoniumnitraat/-sulfaat oplossing die wordt teruggewonnen door middel van stripping/scrubbing met salpeterzuur of zwavelzuur als tegenzuur. Het is een vloeibare N- (en S-)meststof. Het strippen gebeurt door lucht door N-rijke afvalstromen te blazen terwijl de temperatuur of pH wordt verhoogd (bv. met CaOH), waardoor de minerale stikstof (NH3) wordt vergast. Dit wordt beschouwd als een voorbehandeling die nodig is vóór het N-terugwinningsproces, waarbij de met NH3-gevulde lucht wordt gewassen met aangezuurd (HNO3 of H2SO4) water om het ammonium in vloeibare vorm op te vangen (ammoniumsulfaat uit H2SO4 of ammoniumnitraat uit HNO3).

Lees verder

Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van scrubberwater als meststof is gepubliceerd

Scrubberwater is een N-rijke vloeibare oplossing die wordt teruggewonnen uit het strippen/verdampen van afvalstromen, voornamelijk in de vorm van ammoniakwater. Het ammonium-ion in de oplossing staat in evenwicht met het niet-geïoniseerde (vrije) ammoniak dat kan vervluchtigen afhankelijk van de pH en temperatuur. Geconcentreerd ammoniakwater uit het strip- / verdampingsproces bevat gewoonlijk 10-15% ammoniak dat tot 20% kan worden geconcentreerd door een extra destillatiestap. Het product kan direct worden gebruikt als meststof of als secundaire grondstof voor de productie van kunstmest.

Lees verder

Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van mineralenconcentraat als meststof is gepubliceerd

Mineralenconcentraat is de geconcentreerde oplossing van minerale voedingsstoffen die wordt verkregen uit een scheidingsproces (bijv. membraanfiltratie of verdamping) van afvalstromen waarbij de minerale voedingsstoffen in het eindproduct geconcentreerder zijn dan de input. Mineralenconcentraten bestaan voornamelijk uit ammonium-stikstof en oplosbaar kalium. De belangrijkste drijfveer voor de productie van mineralenconcentraten is het voorkomen van transport van vloeibare stromen met een laag nutriëntengehalte of het afstemmen van de verhoudingen van nutriënten (stikstof, kalium en zwavel) in de meststoffen op de behoefte van gewassen. Uit analyse in tien pilootinstallaties in Nederland blijkt dat de mineralenconcentraten die worden geproduceerd uit het omgekeerde osmose (RO) -concentratieproces gemiddeld 90% van de totale stikstof in de vorm van NH4-N bevatten. De ingaande vloeibare fractie bevat wat organisch materiaal dat aanwezig is in mineralenconcentraten (1,3% organisch materiaal of 0,6% organisch koolstof). Vergeleken met varkensdrijfmest neemt de verhouding tussen NH4-N en Totaal N toe van 66% naar 90%.

Lees verder