Farmer Platform - Nederlandse site

WELKOM op het NUTRIMAN landbouwer platform. Dit is een thematisch netwerk voor innovatieve terugwinning van stikstof en fosfor meststoffen. Dit landbouwers platform is een lange termijn databank die voortdurend wordt aangevuld en uitgebreid. De databank blijft tot in 2031 in gebruik.

Wilt u als landbouwer meer weten over wat biogebaseerde en teruggewonnen fosfor en stikstof producten en gerelateerde technieken kunnen betekenen voor uw bedrijf? Dit landbouwer platform biedt u een waaier aan informatie over technieken om nutriënten te herwinnen en over biogebaseerde meststoffen die reeds op de markt beschikbaar zijn. Het bevat eveneens praktische en gebruikersvriendelijke informatie en instructies met betrekking tot verschillende innovatieve technieken en biogebaseerde meststoffen, zoals gebruiksaanwijzingen, infobladen, video’s en contactgegevens van de verkopers. De belangrijkste informatie is in acht talen beschikbaar.

Hebt u als verkoper van marktrijpe, innovatieve stikstof en fosfor recuperatietechnieken en –producten nood aan visuele ondersteuning van uw marketing? Dit landbouwer platform biedt u de kans om de verkoop initiatieven op Europees niveau uit te rollen. U bent van harte welkom om deel te nemen! Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Bent u onderzoeker bij de Universiteit/RTD organisatie en bent u betrokken bij technologie- en productontwikkelingsgerichte toegepaste Research & Innovation acties waarbij uw consortium marktconforme innovatieve fosfor- en stikstofterugwinningstechnologieën en producten ontwikkelt die al in de rijpingsfase zijn (>TRL6) en klaar zijn voor de praktijk? Het NUTRIMAN-Landbouwersplatform biedt uitgebreide verspreidingsmogelijkheden voor gerijpte (>TRL6) onderzoeksresultaten in Europa en u bent van harte welkom om u bij ons aan te sluiten. Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Als u vragen of informatie heeft over stikstof- en fosforterugwinningstechnologieën, teruggewonnen meststofproducten, toepassingen, gebruikers- en/of commerciële marktaspecten of als u uw ervaring en kennis met ons wilt delen, staan wij open voor uw stem. Heeft u specifieke vragen met betrekking tot een technologie en/of product dat gepubliceerd is op het Farmer Platform? Verwijs dan duidelijk naar het ID-nummer op het Farmer Platform en ASK NUTRIMAN. Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Hebt u behoefte aan bijkomende informatie of ondersteuning: aarzel niet om de NUTRIMAN coördinator te contacteren: Edward Someus, biochar@3ragrocarbon.com

Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van as en materialen op basis van as als meststof is gepubliceerd

As is het uitgebrande vaste residu in poedervorm na oxidatieve thermochemische verwerking: oxidatieve verbrandings- of semi-oxidatieve vergassingsprocessen. As wordt gekarakteriseerd als vliegas of bodemas of een combinatie daarvan, gevormd door de verbranding van biogebaseerde materialen door oxidatie. Coverbranding is een economisch rendabele en op grote schaal toegepaste afvalverwijderingsmethode voor veel nutriëntenrijk afval. Voor de terugwinning van nutriënten is monoverbranding van een bepaalde biomassastroom noodzakelijk om de toevoer van verontreinigende stoffen te beheersen en het nutriëntengehalte te concentreren. As verkregen door verbranding kan worden behandeld met het doel metalen en metalloïden gedeeltelijk te verwijderen en de beschikbaarheid van plantenvoedingsstoffen te vergroten.

Lees verder

Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van alternatieve biomassa als meststof is gepubliceerd

Bio-meststof op basis van microalgen geteeld op afvalwater door middel van een heterotroof proces. Het is een vaste meststof (poeder). Algen zijn een diverse groep waterorganismen die de mogelijkheid hebben om fotosynthese uit te voeren. Eendenkroos (Lemnaceae) is een familie van waterplanten die rijk is aan eiwitten. Beiden kunnen gebruik maken van nutriënten in oplossingen om biomassa te produceren door algenteelt die kan worden gebruikt als gewasmeststof. Met het gebruik van microbiële meststoffen verkregen uit microalgen wordt de hoeveelheid organisch materiaal in de bodem en de waterhuishouding verbeterd en hebben ze positieve effecten op bodem, planten en dus milieu. Als organische meststof hebben microalgen het potentieel om nutriëntenverlies te voorkomen door een geleidelijke afgifte van N, P en kalium (K), die is afgestemd op de plantvereisten.

Lees verder

Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van digestaat in Zuid-Europa is gepubliceerd

Digestaat is een meststof die wordt verkregen uit anaerobe vergistingsprocessen waarbij micro-organismen organisch materiaal afbreken in afwezigheid van zuurstof. Digestaat bevat alle voedingsstoffen voor gewassen, inclusief stikstof, fosfor en kalium. Aangezien bij anaerobe vergisting geen nutriënten verloren gaan, kunnen landbouwers de nutriëntencyclus sluiten en de mineralen hergebruiken. Bovendien kan organisch materiaal in digestaat het humusgehalte in de bodem verhogen, wat vooral van cruciaal belang is voor dorre en semi-aride gebieden met een laag koolstofgehalte. Het percentage direct beschikbare stikstof in digestaat is hoger dan dat van hetzelfde organisch materiaal in onbewerkte vorm, waardoor het een hogere bemestingswaarde heeft.

Lees verder

Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van digestaat in Noord-Europa is gepubliceerd

Digestaat is een nat mengsel dat wordt verkregen uit een anaëroob vergistingsproces waarbij micro-organismen organisch materiaal afbreken in afwezigheid van zuurstof. Tijdens het anaerobe-vergistingsproces wordt ongeveer 15 % van de grondstof omgezet in gas en blijft 85 % over als organisch vast/vloeibaar materiaal. Afhankelijk van de samenstelling van de grondstof (biologisch afbreekbaar afval) die wordt vergist, het type vergister en de procesparameters, kan de samenstelling van het digestaat sterk variëren. Het digestaat wordt gewoonlijk gescheiden in een vaste fractie die het grootste deel van de droge stof bevat, en een vloeibare fractie die doorgaans een hoger gehalte aan minerale N heeft.

Lees verder

Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van compost in Zuid-Europa is gepubliceerd

Composten zorgen voor een aanzienlijke verhoging van het gehalte aan organische stof in de bodem (BOS), een belangrijke bodemkwaliteitsindicator die in vele regio's van de wereld juist afneemt. Compost bevat tal van verbindingen die het biologische proces in de bodem beïnvloeden en de fysische en chemische kenmerken verbeteren. Humaten verbeteren de bodemstructuur, waardoor de plantenwortels er gemakkelijker in kunnen doordringen. De wortelgroei verbetert, de stabiliteit van de bomen neemt toe en de waterstress vermindert. Bijkomende voordelen van het toevoegen van compost aan de bodem zijn het bevorderen van de bodembiologische activiteit, het verminderen van erosieverliezen, het verlagen van de bulkdichtheid, het verbeteren van de structurele stabiliteit, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en de opname door planten, en het verhogen van het waterhoudend vermogen.

Lees verder

Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van compost in Noord-Europa is gepubliceerd

De toepassing van compost verhoogt het gehalte aan organische stof (SOM)/organische koolstof (SOC) in de bodem aanzienlijk, een belangrijke bodemkwaliteitsindicator die in vele bodems over de hele wereld een dalende tendens vertoont. Landbouw heeft gewoonlijk de neiging de bodem uit te putten en te degraderen door het verzamelen (monocultuur) van oogsten terwijl machines worden gebruikt (grondbewerking, verdichting) en vooral minerale meststoffen/slurry en te weinig organisch materiaal wordt toegevoegd. Door compost en dus SOM toe te voegen kan de bodemgezondheid zowel op biologisch, chemisch als fysisch niveau worden hersteld. De organische stof/humusstoffen in compost zorgen ervoor dat de bodemdeeltjes aggregaten vormen, waardoor de bodemstructuur verbetert. Dit zorgt op zijn beurt voor een betere wortelgroei en verhoogt de doorlaatbaarheid en het watervasthoudend vermogen. Bijkomende voordelen van het toevoegen van compost aan de bodem zijn een verhoogde bodembiologische activiteit, vermindering van erosieverliezen, vermindering van de bulkdichtheid, verbetering van de structuurstabiliteit en de voor planten beschikbare voedingsstoffen.

Lees verder

Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van biochar als meststof is gepubliceerd

Biochar is een boven 400 ° C lage temperatuur reductief thermisch verwerkt koolstofhoudend materiaal met een hoog koolstofgehalte, geproduceerd uit cellulose gebaseerde plantaardige of biogebaseerde bijproducten. Dit product is met name gemaakt voor functionele bodemtoepassingen. Het product bevat zelf geen economisch belangrijk gehalte aan voedingsstoffen, maar kan als bodemverbeteraar fungeren. Het woord "biochar" is een combinatie van "bio-" zoals in "biomassa" en "char" zoals in "houtskool". Het wordt verkregen door verkoling/pyrolyse van plantaardige of bio-bijproducten, via een proces van verhitting in afwezigheid van zuurstof. Er zijn verschillende soorten pyrolyseprocessen die worden gebruikt om biochar te maken tussen de kerntemperatuurbereiken van 400 °C tot 550 °C, inclusief langzame pyrolyse, snelle pyrolyse en flitspyrolyse. Er zijn momenteel processen op de markt die het mogelijk maken om ook varkensmest of andere mest energieneutraal te verwerken tot biochar.

Lees verder

Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van biofosfaat als meststof is gepubliceerd

Bio-fosfaat is een natuurlijke minerale apatiet calcium-fosfaat bio-meststof, bekomen door een reductief thermisch proces waarbij de kerntemperatuur van het materiaal een waarde bereikt boven 750°C tot wel 850°C. Bio-fosfaat is in alle gevallen gemaakt van gemalen beendermeel met voedingskwaliteit. Bio-fosfaat heeft een macroporeuze structuur en bevat ongeveer 92% mineralen en 8% koolstof met meer dan 30% tot wel 36% P2O5 economisch sterk geconcentreerde nutrientendichtheid met formuleringen met gecontroleerde afgifte. Gebruikelijke dosis: 200 kg/ha – 1500 kg/ha. Voordelen: economisch sterk geconcentreerd nutrientengehalte met lage doseringen voor toepassing, macroporeuze structuur die het microbiologische bodemleven stimuleert, bio-meststof met gecontroleerde nutriëntenafgifte, volledige materiaalveiligheid en hoge efficientie van nutientengebruik bij een lage kost.

Lees verder