Co to jest sieć tematyczna projektu NUTRIMAN?

Istnieje rosnące zapotrzebowanie rynku na bezpieczną żywność i surowce pochodzące z odnawialnych źródeł po konkurencyjnej cenie. Wzrasta zapotrzebowanie rynku i użytkowników na poprawę zarządzania zasobami - środowiskiem - klimatem, które wymagają nowych technologii i produktów rolnych. Opłacalne i bezpieczne zaopatrzenie w azot i fosfor jest strategicznie ważnym elementem rolnictwa w Unii Europejskiej (UE), a bezpieczeństwo dostaw ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania efektywnej europejskiej produkcji rolnej. Sektor rolnictwa UE jest silnie uzależniony od zewnętrznych źródeł dostaw kluczowych nawozów i charakteryzuje się regionalnym zróżnicowaniem. Fosfor jest ważnym surowcem, mającym duże znaczenie gospodarcze dla sektora rolnictwa UE, co jest związane z wysokim ryzykiem bezpieczeństwa produktów i wysokim zagrożeniem bezpieczeństwa podaży.

 

H2020 NUTRIMAN jest siecią tematyczną dotyczącą azotu i fosforu (TN) która gromadzi wiedzę na temat gotowych do wdrożenia praktyk i technologii w zakresie odzyskiwania i ponownego wykorzystania bio-nawozów, łączących innowacyjne wyniki badań naukowych, które osiągnęły wysoki poziom gotowości technologicznej (TRL) i praktyk przemysłowych z korzyścią dla praktyki rolniczej. Odbiorcami docelowymi wyników projektu NUTRIMAN są głównie rolnicy i osoby pracujące w sektorze rolnym.

 

Projekt NUTRIMAN dąży do upowszechniania wiedzy wśród praktyków rolniczych na temat niedostatecznie wykorzystywanych innowacyjnych wyników badań dotyczących odzyskiwania N i P (technologii, produktów i praktyk) powyżej TRL7 tzn. gotowych do wdrożenia w praktyce. NUTRIMAN TN zapewnia, że kiedy harmonizacja nowego unijnego rozporządzenia w sprawie produktów nawozowych zostanie wdrożona w 2022 r., rolnicy będą już znać te produkty i stosować w praktyce.

 

Projekt NUTRIMAN będzie gromadzić i udostępni jak najwięcej (ale (co najmniej 100) ukierunkowanych na praktykę opracowańw formacie EIP-AGRI w obszarze tematycznym recyklingu/ponownego wykorzystania składników odżywczych N/P, z wiedzą praktyczną (w tym wielojęzyczną (w 8 językach) do celów szkoleniowych i edukacyjnych.