Duurzaam gebruik van fosfor

UK flag​ ​ger flag​ ​fra flag​ ​ita flag​ ​esp flag​ ​ned flag​ ​pol flag​ ​hun flag

Fosfor is een essentiële bouwsteen van het leven. Het is een onvervangbaar bestanddeel van de  moderne  landbouw,  aangezien  geen  vervanging  bestaat  voor  het  gebruik  ervan  in diervoeder en meststoffen. De huidige situatie, waarbij elk stadium van de fosforcyclus afval en  verspilling  meebrengt,  voedt  de  zorg  over  de  toekomstige  voorziening  en  water-  en bodemverontreiniging,  zowel  in  de  EU  als  daarbuiten.  Een  doeltreffende  productie  en  een efficiënt  gebruik,  alsook  afvalrecycling  en  -beperking  zouden  een  grote  vooruitgang betekenen naar duurzaam gebruik van fosfor, waarbij de wereld op een efficiënt gebruik van de  hulpbronnen  wordt  gericht  en  wordt  gezorgd  dat  voor  de  toekomstige  generaties  nog reserves beschikbaar zijn.

Er zijn in de hele wereld relatief overvloedige fosforbronnen en de reserves zijn aanzienlijk. Er bestaan echter verschillende factoren die tezamen inhouden dat voor de EU de aspecten die van invloed zijn op de voorzieningszekerheid, moeten worden gemonitord. Ten eerste zijn in de EU  slechts  kleine  reserves  aan  fosfaatgesteente  aanwezig.  Ten  tweede  is  sprake  van recente prijsvolatiliteit – in 2008 steeg de prijs van fosforgesteente in iets meer dan een jaar tijd met 700 %, hetgeen bijdroeg tot hogere meststoffenprijzen. Ten derde is er weinig ruimte om over  te  stappen  van  minder  belangrijke  vormen  van  fosforgebruik,  aangezien  voor essentieel gebruik van diervoeder en meststoffen al 90 % van de totale ontgonnen hulpbron wordt  verbruikt.  Een  beter  gebruik  van  gerecyclede  fosfor  in  de  EU  en  de  wereld  zou de voorziening van deze zeer belangrijke grondstof helpen veilig te stellen en een gelijkmatiger verdeling van fosfor op regionaal en wereldwijd niveau bevorderen. Economisch gezien zou het diversifiëren van de fosfaatvoorziening aan de bedrijven in de EU die er afhankelijk van zijn, hun veerkracht verbeteren wanneer zij met instabiele prijzen en andere trends worden geconfronteerd die hun afhankelijkheid van de invoer kunnen vergroten.

Daarnaast zouden het verbeteren van de efficiëntie en het beperken van verliezen significant ten goede komen aan het milieu en het gebruik van de hulpbronnen. Fosfor wordt momenteel in  tal  van  stadia  van  de  levenscyclus  niet  doeltreffend  gebruikt,  hetgeen  leidt  tot problematische  waterverontreiniging  en  de  verspilling  van  een  hele  reeks  bijbehorende hulpbronnen.  Verontreinigende  stoffen,  zoals  cadmium  en  uranium,  in  de  grondstoffen kunnen  ook gezondheids-  en  milieuproblemen veroorzaken. Los van het totale volume aan beschikbaar  ontgonnen  fosfaat  en  de  aspecten  in  verband  met  de  voorzieningszekerheid zouden deze voordelen alleen al rechtvaardigen dat maatregelen worden getroffen om fosfor efficiënter te gebruiken en te recyclen. De maatregelen voor efficiënter gebruik en efficiëntere recycling  van  fosfor  zouden  tal  van  andere  voordelen  hebben  –  beter  bodembeheer  zou bijvoorbeeld voordelen voor het klimaat en de biodiversiteit bieden.

De voorziening van fosfor

De huidige productie van fosfaatgesteente is geconcentreerd in een klein aantal landen. Geen daarvan bevindt zich in de EU, behalve Finland waar een geringe productie is. De  Unie  is  voor  fosfaatmeststoffen  momenteel  erg  afhankelijk  van  de invoer van natuurfosfaat dat buiten de Unie wordt gewonnen (meer dan 90 % van de fosfaatmeststoffen die in de Unie worden gebruikt, zijn ingevoerd, voornamelijk uit Marokko, Tunesië en Rusland). Dit terwijl afvalstoffen afkomstig uit de Unie  grote  hoeveelheden  fosfor  bevatten.  Als  deze  fosfor overeenkomstig het model van de circulaire economie zou worden gerecycleerd, zou kunnen worden voldaan aan 20 tot 30 % van de vraag naar fosfaatmeststoffen in de Unie.

De prijzenpiek van 2008

In  2007-2008  steeg  de  prijs  van  fosfaatgesteente  in  veertien  maanden  tijd  met  meer  dan 700 %. In 2008 hief China uitvoerrechten van 110-120 % op fosfaatgesteente, die vervolgens in verschillende stappen tot 35 % werden teruggebracht, een percentage dat momenteel nog steeds  wordt  toegepast.  De  wereldwijde  exploitatiecapaciteit  voor  fosforzuur  piekte  tot  het maximum  bijna  was  bereikt.  Deze  hoge  prijs  trok  veel  aandacht  van  de  pers  en belanghebbenden.

MILIEUEFFECTEN IN DE GEHELE FOSFORKRINGLOOP

Duurzaam gebruik van fosfor gaat verder dan de vraagstukken betreffende dat ene element. Wanneer fosfor wordt verspild, gaan ook energie, water en andere hulpbronnen die tijdens de productiekringloop van fosfor worden gebruikt, verloren. Bovendien veroorzaakt fosfor dat in waterlichamen  terechtkomt,  zijn  eigen  milieuproblemen,  met  name  in  de  vorm  van eutrofiëring. Fosforresten, voornamelijk afkomstig uit de intensieve land- en tuinbouw, zijn een belangrijke oorzaak van de eutrofiëring van meren en rivieren. Door  bodemerosie  kunnen  grote  hoeveelheden  grondgebonden  fosfor  in  het oppervlaktewater  terechtkomen.

Bodemverontreiniging

De  verontreinigende  stof  in  fosfaatmeststoffen  die  momenteel  de  meeste  zorgen  baart,  is cadmium (tenzij technologieën voor verwijdering van cadmium zijn toegepast), hoewel het ook nodig kan zijn andere zware metalen in de gaten te houden. Wanneer cadmium eenmaal in de bodem zit, kan het niet gemakkelijk worden verwijderd, maar het kan wel migreren en zich  ophopen  in  planten.  Bepaalde  planten  (zonnebloemen,  koolzaad,  tabaksplanten  enz.) hebben de neiging om grotere hoeveelheden cadmium op te hopen. 

De  verontreiniging  van  bodem  en  grondwater  door  uranium  –  voornamelijk  door  de natuurlijke aanwezigheid ervan, maar mogelijk verergerd door de aanwezigheid van uranium in fosfaatmeststoffen  –  is  gesignaleerd  in  streken  met  zandgrond  in  Duitsland,  wat  in sommige  gevallen  gevolgen  heeft  voor  de  behandeling  van  het  drinkwater.  Deze verontreiniging zou kunnen leiden tot extra voorzorgsmaatregelen en bijkomende kosten in streken waar drinkwater- en landbouwproductie plaatsvindt. (Rock phosphates and P fertilizers as sources of U contamination in agricultural soils, Kratz and Schnug, 2006)

Efficiënter gebruik en behoud in de landbouw

Efficiënte akkerbouw betekent dat in de grond voldoende fosfor beschikbaar is (het kritische niveau) voor de planten tijdens hun ontwikkeling, maar ook niet meer dan dat.

Een beter gebruik van dierlijke mest

Tijdens de voorbije tien jaar heeft de tenuitvoerlegging van de nitratenrichtlijn een veel beter mestbeheer in de hand gewerkt. Er is een golf van interesse ontstaan in mestverwerking en in de omzetting van het fosforrijke vaste deel van verwerkte mest in een product dat kan worden verkocht  buiten  het  productiegebied  waar  de  velden  vaak  verzadigd  zijn  van  nutriënten. Hoewel  gier  aanvankelijk  een  watergehalte  van  ongeveer  95  %  heeft,  kan  verwerking  het volume van de vaste fractie beperken tot ongeveer 30 % van de oorspronkelijke gier, maar er bestaan  nog  steeds  belemmeringen  voor  de  uitvoer  van  verwerkte  mest,  zoals  de  kostprijs (vervoer,  energie).  Ook  is  het  nog  altijd  de  vraag  of  de  landbouwbedrijven  die  de  mest ontvangen, deze aanvaardbaar vinden.

Mogelijke  voordelen  in  verband  met  de  preventie  en  terugwinning  van voedselafval Minder  voedselafval  tijdens  de  productie-  en  consumptiefase  betekent  dat  het  ook  minder urgent is om nieuwe fosfor uit gesteente in te voeren in het systeem. De situatie in verband met voedselafval is grondig bestudeerd. Elke persoon in de EU gooit jaarlijks gemiddeld 180 kg voedsel weg.

Naast  het  voorkomen  van  voedselafval  zouden  we  het  afval  dat  wordt  voortgebracht,  ook beter kunnen gebruiken. Momenteel worden grote hoeveelheden voedselafval en biologisch afbreekbaar afval verbrand en vaak wordt de fosfor in de as niet opnieuw gebruikt.

Door  biologisch  afbreekbaar  afval  in  de  vorm  van  compost,  digestaat  of  as  van  gft-  of keukenafval  te  gebruiken,  zouden  grote  hoeveelheden  fosfor  samen  met  andere  nutriënten worden  gerecycled.

Bovendien  zijn  er  een  aantal  afvalstromen  uit  de  landbouw  en  bijproducten  uit  de voedselproductie  waaruit  aanzienlijke  hoeveelheden  fosfor  kunnen  worden  gerecycled,  op voorwaarde  dat  ze  goed  worden  beheerd.  Voor  sommige  van  deze  grondstoffen  hebben problemen in verband met de volksgezondheid en de maatregelen die nodig zijn om deze aan te pakken, dit proces de voorbije jaren minder efficiënt gemaakt. Eén opmerkelijk voorbeeld is  beendermeel  en  verwerkte  dierlijke  eiwitten. Hoewel  vleesbeendermeel  soms  wordt  verbrand  en  de  as ervan  wordt  gebruikt  als  meststof,  rechtstreeks in de  vorm van bodemverbeteraar,  of in de fosforproductie , gaat  veel  fosfor  gewoon  verloren.

Afvalwaterverwerking

Afval na menselijke consumptie is onvermijdelijk, maar er bestaan een aantal technologieën die  fosfor  uit  afvalwaterzuiveringsstations  kunnen  terugwinnen.  Deze  technieken  zijn  de afgelopen jaren duidelijk verder ontwikkeld, waarbij diverse proefprojecten en inmiddels ook activiteiten op commerciële schaal in West- en Noord-Europa zijn opgezet.

Andere technieken om fosfor uit afvalwater te winnen Zo kan fosfor uit afvalwater worden verwijderd in de vorm van struviet, door het zuiveringsslib te verbranden  en  de  as  te  gebruiken  en  door  het  zuiveringsslib  na  een  passende  behandeling rechtstreeks op de velden te verspreiden. In alle gevallen is de agronomische kwaliteit van het product  cruciaal  om  ervoor  te  zorgen  dat  de  fosfor  daadwerkelijk  voor  de  gewassen beschikbaar is en erdoor wordt opgenomen.

 

Referentie: COM(2013) 517 final, Consultatieve mededeling over duurzaam gebruik van fosfor