Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym - na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy

UK flag​ ​ger flag​ ​fra flag​ ​ita flag​ ​esp flag​ ​ned flag​ ​pol flag​ ​hun flag

W nowym planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym przedstawiono nowe inicjatywy dotyczące całego cyklu życia produktów w celu modernizacji i przekształcenia naszej gospodarki przy jednoczesnej ochronie środowiska. U podstaw tego planu leży ambitny zamiar wytwarzania zrównoważonych i trwałych produktów oraz chęć umożliwienia obywatelom pełnego udziału w gospodarce o obiegu zamkniętym i czerpania korzyści z pozytywnej zmiany, jaka się z tym wiąże.

Gospodarka  o obiegu  zamkniętym  może  znacznie  ograniczyć  negatywne  skutki wydobycia  i wykorzystania  zasobów  dla  środowiska  oraz  przyczynić  się  do przywrócenia  różnorodności  biologicznej  i kapitału  naturalnego  w Europie.  Zasoby biologiczne stanowią kluczowy wkład w gospodarkę UE i odegrają w przyszłości jeszcze donioślejszą  rolę.  Komisja  będzie  dążyć  do  zapewnienia  zrównoważonego  charakteru odnawialnych  materiałów  pochodzenia  biologicznego,  m.in.  poprzez  działania  na podstawie strategii dotyczącej biogospodarki i planu działania. 

Podczas  gdy  łańcuch  wartości  żywności  jest  odpowiedzialny  za  znaczące  presje związane z zasobami i środowiskiem, szacuje się, że 20 % całej wyprodukowanej w UE żywności  jest  tracone  lub  marnowane.  W związku  z tym,  zgodnie  z celami zrównoważonego  rozwoju  i w ramach  przeglądu  dyrektywy  2008/98/WE,  o którym mowa w sekcji 4.1, Komisja zaproponuje cel w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności jako jedno z kluczowych działań w ramach przyszłej strategii UE „od pola od stołu”, która w kompleksowy sposób obejmie żywnościowy łańcuch wartości.  

Ponadto Komisja opracuje plan zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego stosowania składników odżywczych oraz pobudzenia  rynków  odzyskanych  składników  odżywczych.  Komisja  rozważy  również przegląd  dyrektyw  dotyczących  oczyszczania  ścieków  i osadów  ściekowych  oraz przeprowadzi ocenę naturalnych metod usuwania związków biogennych takich jak glony.