Een nieuw atieplan voor een circulaire economie voor een schoner en concurrerender Europa

UK flag​ ​ger flag​ ​fra flag​ ​ita flag​ ​esp flag​ ​ned flag​ ​pol flag​ ​hun flag

In het nieuwe actieplan voor de circulaire economie worden, met het oog op het moderniseren en transformeren van onze economie, maar ook het beschermen van het milieu, nieuwe initiatieven voorgesteld die de hele levenscyclus van producten bestrijken. Het actieplan is ingegeven door de ambitie om duurzame producten te maken die lang meegaan en onze burgers in staat stellen ten volle deel te nemen aan de circulaire economie en te profiteren 
van de positieve verandering die zij teweegbrengt.

De  circulaire  economie  kan  de  negatieve  effecten  van  de  winning  en  het  gebruik  van hulpbronnen op het milieu aanzienlijk verminderen en bijdragen tot het  herstel van de biodiversiteit en het natuurlijk kapitaal in Europa. Biologische hulpbronnen vormen een belangrijke  input  voor  de  economie  van  de  EU  en  zullen  in  de  toekomst  een  nog belangrijkere  rol  spelen.  De  Commissie  zal  ernaar  streven  de  duurzaamheid  van hernieuwbare  biogebaseerde  materialen  te  waarborgen,  onder  meer  door  middel  van maatregelen in het kader van het actieplan voor de bio-economie. 

Hoewel  de  voedselwaardeketen  verantwoordelijk  is  voor  belangrijke  hulpbronnen  en druk  op  het  milieu,  gaat  in  de  EU  naar  schatting  20 %  van  het  totale  geproduceerde voedsel verloren of wordt dit verspild.  Daarom zal de Commissie, in overeenstemming met de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en als onderdeel van de herziening van Richtlijn 2008/98/EG  waarnaar wordt verwezen in punt 4.1, een streefcijfer voor de vermindering van levensmiddelenafval voorstellen, als kernactie in het kader van de toekomstige EU-“van boer tot bord” -strategie, waarin de voedselwaardeketen volledig 
wordt aangepakt.  

Voorts zal de Commissie een geïntegreerd nutriëntenbeheersplan ontwikkelen om een meer  duurzame  toepassing  van  nutriënten  te  waarborgen  en  de  markten  te  stimuleren nutriënten  te  winnen.  De  Commissie zal  ook  de  herziening  van  de  richtlijnen  inzake afvalwaterbehandeling  en  zuiveringsslib  in  overweging  nemen  en  zal  natuurlijke middelen voor de verwijdering van nutriënten, zoals algen, beoordelen.