Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van digestaat in Zuid-Europa is gepubliceerd

Digestaat is een meststof die wordt verkregen uit anaerobe vergistingsprocessen waarbij micro-organismen organisch materiaal afbreken in afwezigheid van zuurstof.

Digestaat bevat alle voedingsstoffen voor gewassen, inclusief stikstof, fosfor en kalium. Aangezien bij anaerobe vergisting geen nutriënten verloren gaan, kunnen landbouwers de nutriëntencyclus sluiten en de mineralen hergebruiken. Bovendien kan organisch materiaal in digestaat het humusgehalte in de bodem verhogen, wat vooral van cruciaal belang is voor dorre en semi-aride gebieden met een laag koolstofgehalte. Het percentage direct beschikbare stikstof in digestaat is hoger dan dat van hetzelfde organisch materiaal in onbewerkte vorm, waardoor het een hogere bemestingswaarde heeft.

Anaerobe vergisting bestaat uit een reeks biologische processen waarbij de micro-organismen het biologisch afbreekbare materiaal in afwezigheid van zuurstof afbreken. De belangrijkste eindproducten zijn het biogas, dat wordt verbrand om elektriciteit en warmte op te wekken, of kan worden verwerkt tot hernieuwbaar aardgas en brandstoffen.

Voorbeelden van digestaat-producten beschreven op het NUTRIMAN Farmer Platform  

Sommige digestaten die in het NUTRIMAN-project zijn geselecteerd, zijn beschikbaar in Zuid-Europa.

Het gepelletiseerde digestaat uit een mengsel van varkensmest, pluimveemest en stro volgens het "MIX-FERTILIZER"-proces (ID:267)  wordt gemaakt op basis van digestaat van varkensmest, kippenmest van een pluimveebedrijf, en stro (resterende plantaardige biomassa), ureum. Deze digestaatfractie bevat: 10% N (dm); 4% P2O5 (dm); - 4% K2O (dm).

Het digestaat van de gecombineerde vergisting van plantaardig-olie-afval en varkensmest volgens het "VALUVOIL"-procédé (ID:268) wordt verkregen uit organisch afval, zoals plantaardig-olie-afval en varkensmest, en bevat ongeveer: 0,09 N% (fw); 0,2% P2O5 (fw).

Typische nutriëntinhouden en nutriëntbeschikbaarheden

Het in pellets verpakte digestaat bevat gewoonlijk 2,4-10% N (d.m.) en 3-5,5% P2O5 (d.m.), afhankelijk van de gebruikte materialen en het vochtigheidspercentage (vaak ongeveer 3-10%).

De vloeibare digestaten bevatten gewoonlijk 0,05-1% N (d.m.) en 0,2-1% P2O5 (d.m.), afhankelijk van de gebruikte materialen en het vochtigheidspercentage (vaak ongeveer 70-80%).

Toepassingsgebieden in de landbouw: gewas, dosering, toepassingsmethode en praktische aanbevelingen

Deze digestaten worden gebruikt aan 0,2-1 t/ha (gepelletiseerd digestaat ID:267) of aan 40-80 m3/ha (vloeibaar digestaat ID:268) naar gelang van de bodemkwaliteit, het seizoen en de gewasopname. Ze kunnen worden gebruikt om de productie van een groot aantal graan- en tuinbouwgewassen te verbeteren.

Voordelen voor landbouwers

Door het gebruik van digestaten kunnen de nutriënten (N, P en andere) gemakkelijker door planten worden opgenomen. Dit houdt in dat digestaat en afgeleide producten geschikter kunnen zijn als meststof dan de grondstoffen waaruit zij afkomstig zijn (zoals slib, slurries, bio-afval, enz.).

Door de bio-afvalstoffen onder anaërobe omstandigheden te behandelen is het mogelijk

  • Hernieuwbare energie te produceren.
  • Geuren te verminderen.
  • De mest en co-substraten te stabiliseren: de afbraak van de koolstofhoudende organische belasting als gevolg van de anaerobe vergisting geeft de mest voldoende stabiliteit in de daaropvolgende opslagperioden; het veroorzaakt een vertraging van de afbraak- en vergistingsprocessen.
  • Vermindering van het gehalte aan pathogenen van het ingangsmateriaal: de anaerobe vergisting in mesofiele omgeving (40 °C) kan de pathogene lading in de mest gedeeltelijk verminderen. Door te werken in thermofiele omstandigheden (55 °C) is het daarentegen mogelijk het afvalwater volledig te hygiëniseren met volledige vernietiging van de pathogenen.

Dit zijn nieuwe meststoffen die bijdragen tot een grotere opbrengst van de gewassen. Zij dragen bij tot de verbetering van de kwaliteit van de bodem. Na de teelt heeft de bodem een hoger gehalte aan organische stof. Door het gecontroleerd vrijkomen van stikstof wordt het percolatieverlies (verontreiniging van de watervoerende lagen) beperkt. Ook de broeikasgasemissies zijn lager.

Bovendien wordt bij de productie van ID 267-268 niet alleen afval teruggewonnen in de vorm van stikstof- en fosfaatmeststoffen, maar wordt ook hernieuwbare energie geproduceerd.

Voor meer informatie:

Gelieve de mini-enquêtes over deze producten in te vullen. Wij zijn erg blij met uw bijdrage.