Voorstelling van de coördinator

Het NUTRIMAN consortium telt 14 partners, aangevuld met 4 geassocieerde partners uit 8 EU-landen: 9 onderzoeksorganisaties, 3 industriële partners, 4 beroepsverenigingen uit de landbouwsector, 1 landbouwersorganisatie en 1 non-profit organisatie. In elke nieuwsbrief wordt één of twee van de partners uit het thematisch netwerk van NUTRIMAN geïnterviewd. Vandaag is Edward Someus van 3R-BioPhosphate Ltd aan het woord.

Welk soort organisatie is 3R-BioPhosphate Ltd?

3R-BioPhosphate Ltd. is een technologie-intensieve KMO en behoort tot de sector van toegepaste R&D en industriële technieken. TerraHumana is gespecialiseerd in de recyclage en hergebruik van industriële bijproducten uit de landbouw- of voedingssector, met als kernactiviteiten: de terugwinning van biofosfor, de hoogkwalitatieve verwerking van biochar en de commerciële toepassing hiervan in de landbouw- en milieusector.

Wat is uw rol in het NUTRIMAN project?

Coördinator and Science&Technologie expert vanhet Thematisch Netwerk NUTRIMAN.

Hoe kwam u op het idee om NUTRIMAN op te starten?

Er is op de Europese markt een toenemende vraag vanuit de landbouwer en de landbouwsector naar landbouwtechnieken die milieuvriendelijker zijn en gebruik maken van meststoffen met gecontroleerde vrijgave van de voedingsstoffen, zoals biogebaseerde meststoffen, en in overeenstemming zijn met de strikte nieuwe EU regelgeving. Landbouwers hebben momenteel nood aan informatie over de toepassing in de praktijk van deze innovatieve biogebaseerde meststoffen en de nieuwe nutriëntbeheertechnieken. Ze maken zich eveneens zorgen om de implementatie van de nieuwe EU verordening inzake bemestingsproducten. De landbouwer heeft bijgevolg nood aan meer inzicht in het beheer van stikstof (N) en fosfor (P) nutriënten op zijn/haar bedrijf. Een intensieve kennisuitwisseling, gepaard met demonstraties van praktische werktuigen en bemestingstechnieken kan dit verhelpen. Daarom is er een dringende behoefte aan een informatiebundel die alle praktijkgerichte informatie over nutriëntenrecuperatieop een toegankelijke en blijvende manier beschikbaar maakt voor iedereen actief in de landbouwsector, zoals landbouwassociaties en  -organisaties en KMO’s in de agrarische sector.

Bij universiteiten en onderzoeksinstellingen worden talrijke maatregelen ontwikkeld om een duurzame transitie te realiseren. Het gebeurt vaak dat die onderzoeksresultaten niet worden toegepast in de praktijk. Hoe komt dit?

Hoewel er voortdurend wetenschappelijke projecten worden gefinancierd, worden innovatieve ideeën en methoden niet steeds afdoende verspreid terwijl anderzijds onderzoeksresultaten niet steeds in de landbouwpraktijk worden geïntegreerd. Hierdoor ontstaat er een kloof in kennisoverdracht van innovatie. De kennis opgebouwd in wetenschappelijke projecten (FP7, H2020, Operationele Groepen…) en de resultaten in het domein van nutriëntbeheer en –recuperatie worden veelal onvoldoende in de praktijk gebracht. Vele Europese onderzoeksprogramma’s zijn onevenwichtig, focussen teveel op fundamenteel onderzoek met een lage TRL waarde (Technology Readiness Levels[1]) en zijn gericht op wetenschappelijke publicaties. Daarom kan er onvoldoende doorbraak en markt-innovatie worden gerealiseerd. Er is dan ook nood aan meer innovatie die op de eindgebruiker is gericht. Daarbij moeten onderzoekers aangemoedigd worden om zich toe te leggen op de ontwikkeling van competitieve producten en technologieën die zich al in een vergevorderd ontwikkelingsstadium bevinden. De innovaties moeten marktgericht zijn en hun marktwaarde aantonen in operationele toepassingen. Kortom, er is nood aan ondersteuning van innovatie die op de markt voor een doorbraak kan zorgen.

Met welke specifieke problemen inzake nutriëntbeheer worden landbouwers geconfronteerd?

De EU landbouwers zijn afhankelijk van een continue aanvoer van ontgonnen en niet-hernieuwbare fosfor en van stikstof waarvan de productie zeer energie-intensief is. De productie en het gebruik van minerale meststoffen heeft geleid tot de uitputting van de natuurlijke grondstoffen en tot milieuverontreiniging. De Europese landbouwsector is voor de productie sterk afhankelijk van natuurlijke rijkdommen (energie, grondstoffen en water) en streeft naar duurzaamheid.

Fosfor werd door de EU opgenomen in de lijst van kritieke grondstoffen, gelet op het economisch belang, het risico op een ontoereikende voorziening, de onvervangbaarheid en de beperkte recyclage. Voor P-meststoffen is de EU momenteel sterk afhankelijk van de import van minerale fosfor dat na ontginning buiten de EU (meer dan 88% wordt ingevoerd vanuit Marokko, Tunesië en Rusland) een chemo-synthetische omzetting ondergaat en een hoog en variabel gehalte aan de toxische contaminanten cadmium en uranium bevat.

Welke meerwaarde en impact wenst u met dit project te realiseren

De bottom-up-aanpak van het NUTRIMAN thematisch netwerk focust op de meest urgente behoeften van de landbouwers en draagt terzelfdertijd ook bij aan een meer competitieve en duurzame landbouw. De acties van dit N/P thematisch netwerk hebben tot doel om het gebruik van niet-hernieuwbare kritieke grondstoffen tot een minimum te beperken en ze te vervangen door secundaire grondstoffen zoals herwonnen fosfor en stikstof bronnen. NUTRIMAN helpt landbouwers om de reële voordelen van biogebaseerde meststoffen te begrijpen en te erkennen. Daarenboven promoot het project maatregelen om de nieuwe EU verordening inzake bemestingsproducten in de dagdagelijkse praktijk te implementeren. NUTRIMAN zal eveneens bijdragen tot een brede aanvaarding van de producten/technieken inzake nutriëntinzameling, -recuperatie en beheer en tot een intensieve informatieverspreiding naar de eindgebruikers van de landbouwsector. Op die manier zal NUTRIMAN de kennis en de techno-economische aanvaarding van nieuwe biogebaseerde meststoffen verder uitrollen in lijn met de ambitieuze EU doelstellingen inzake circulaire economie en de implementatie van de EU Verordening inzake bemestingsproducten. Tot slot zal NUTRIMAN ervoor zorgen dat, wanneer de EU verordening inzake bemestingsproducten van kracht wordt in 2022, de landbouwbedrijven deze herwonnen meststoffen al kennen, hebben uitgetest en toepassen.

 

[1]TRL: Technology Readiness Level : de door de Europese commissie gedefinieerde 9 ontwikkelingsfasen van een technologie. TRL 9 betekent dat het product rijp is voor marktintroductie